Loading...
Faaliyet Alanlarımız2018-12-15T18:07:23+03:00

İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Projelerinin hukuki yönetimi aslında dar anlamda inşaat hukukunun ötesinde birçok farklı hukuk dalının ilgili kısımlarında edinilmiş bilgi ve birikimlerin kullanılmasını gerektirir. Buna ilaveten inşaat projesinin gerçekleştirileceği ülkedeki hukuku ve uygulamayı da bilmek gerekir.

İnşaat projelerinin henüz başlangıcında bir avukatla çalışmak çok önemlidir. İhale şartnamesinin idari hükümlerinin kontrolü, ana sözleşmenin kontrolü ve imzası, projeyi gerçekleştirecek ortaklığın kurucu sözleşmesinin imzalanması aşamaları henüz işin başında gerçekleştirilen ama işin karlılığı, başarısı hatta ifa edilebilirliğini belirleyebilecek unsurlardır. Bu bakımdan beraber çalıştığımız şirketlere A’dan Z’ye idari şartnamenin alınmasından teminat mektuplarının iadesine kadar her aşamada gerekli desteği vermeye çalışmaktayız.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu tarafından sunulan hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İdari şartnamenin ve ihale sözleşmesinin kontrolü:

İdari şartnamenin ve ihale sözleşmesinin kontrolü sırasında ancak kanunun izin verdiği ve zorunlu kıldığı hususlar bilinirse İşveren İdare ile gerçek anlamda müzakere edilebilir. Örneğin bir sözleşmede birim fiyat artış hakkı konulması isteniyorsa hem kanunun buna izin verip vermediğinin hem de o ülkedeki genel uygulamada bunun kabul görüp görmediğinin bilinmesi gerekir. Avukatlık Büromuz ihale sözleşmeleri kontrolünde edindiği tecrübeyle bu sözleşmelerin hukuki uygunluğu kadar ekonomik uygunluğu konusunda da, olası sorunlar ve ihtimalleri gözeterek müvekkillerini aydınlatmayı hedefler.

  • Ortaklık sözleşmelerin yazımı ve/veya kontrolü

Birden fazla şirketin bir araya gelerek yüklenecekleri inşaat işleri kapsamında bir ortaklık kurulması, projenin en önemli etaplardan biridir. İşin başında imzalanacak bu sözleşmenin titizlikle yazılması gerekir. Her bir şirketin sorumluluğu, iş ve bedel artışı ve/veya azalışı durumları, olası sorunlarda izlenecek yol, kar ve kayıpların paylaşımı, cezaların paylaşımı, ortaklığın sona erdirilişi koşulları, yönetim organları, lider şirketin hak ve sorumlulukları, işini ifa etmeyen ortağın ihracı, ihtilafların çözüm yolları gibi hususlar işin başında düşünülmeli ve akdedilmelidir. Kötü yazılmış bir ortaklık sözleşmesi işleri durma noktasına dahi sokabilir ve onarılmaz zararların açılmasına sebep olur.

Avukatlık Büromuz adi ortaklık, konsorsiyum, joint venture, ortak girişim sözleşmelerinin Türkçe ve Fransızca olarak düzenlenmesinde büyük deneyim sahibidir.

  • Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarının sözleşme dilinde düzenlenmesi.

İnşaat projelerinde kurulu ortaklıkların ortaklık sözleşmelerinde öngörülen organlarının sözleşmede öngörülmüş tüm görev ve sorumluluklarını ifa etmesi büyük önem taşımaktadır. Projenin sorunsuz ifası sırasında önemsenmeyen, gereksiz bir formalite gibi görünen bazı kurallar projede ve ortaklar arasında sorunlar baş gösterdiğinde büyük önem kazanmaktadır.

Avukatlık Büromuz sözleşme dilinde ve sözleşmenin tabii olduğu hukuka uygun olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yazımında müvekkillerine önleyici hukuk prensiplerini gözeterek hizmet vermektedir.

  • Sözleşmesel yazışmalar

Özellikle yabancı bir ülkede geçekleşen inşaat projeleri kapsamında çalıştığınızda, projenin başında ileride bir hak talebinde bulunulacağı veya bir ihtilaf oluşacağı düşünülmese dahi, tüm yazışmaların titizlikle yapılması gerekir. Projenin başından itibaren İşveren’e, ortaklara veya alt yüklenicilere yazıyla bildirim alışkanlığı oluşmadığında sorunlar baş göstermeye başladığında haklılığın ispatı için gerekli dosyayı oluşturmak zorlaşacağı gibi, her yazılan yazı, karşı tarafta ihtilafın hukuki mecraya taşınacağı algısını doğurabilecektir. Daha önce iş ortağına hiçbir yazı göndermemiş bir şirketin yazılı bildirimlerde bulunmaya başlaması, kılıçların çekildiğini düşündürecek ve karşı tepki alabilecektir.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu olarak yıllardır müteahhit şirketlere İşveren İdare ile yapılacak yazışmaların kaleme alınması, kontrolü, model yazı hazırlanması İşveren’den İdare’den gelen yazılara cevap verilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

  • Hak Talepleri ve Zeyilnameler

Hak talepleri ve zeyilnameler inşaat sektöründe çalışan şirketler için en önemli hukuki konulardan birini oluşturmaktadır. Bir hak talebinin oluşturulması için tüm sözleşmesel belgelerin (İdari Şartname, Teknik Şartname, Genel Hükümler) analiz edilmesi, yasal mevzuatın bilinmesi (Kamu İhale Kanunu, Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku) ve projenin özel durumuna uygun pozisyon alınması gerekir.

Hak talebini oluşturmak ve bunu İdare’ye gerek uzlaşma gerek hukuki yollarla kabul ettirebilmek çok önemlidir. Aynı zamanda, kabul edilen hak talebinin bir zeyilnameye konu olması halinde, bu zeyilnamenin de titiz bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bazı talepler kabul edilirken, ileride önem taşıyabilecek diğer unsurlardan feragat edilmemesi ve hak kaybı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması faydalı olacaktır.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu olarak, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketlerine başta ek iş, bedel artışı ve azalımı ile süre uzatımı zeyilnamelerinin yazımı ve kontrolü üzerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  • Alt yüklenici sözleşmelerinin yazımı, kontrol ve yönetimi

İnşaat projelerinin sözleşmelerinin yazımı için de diğer her türlü sözleşmenin yazımında olduğu gibi, ifa edilecek işle ilgili asgari düzeyde bilgi sahibi olmak gerekir. Avukatlık Büromuz etüt sözleşmeleri, kontrol sözleşmeleri dâhil olmak üzere tünel, yol, baraj, sanat yapıları işlerinin her aşamasında sözleşme yazımı, kontrolü ve yönetimi konusunda tecrübe sahibidir. Fransızca sözleşmeleri, Avukatlık Büromuz bünyesinde Fransa Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukatlarımız düzenlemekte, hem Fransızca sözleşme pratiğine uygunluk hem sözleşmenin uygulanacağı hukuk sistemine uygunluğu titizlikle kontrol edilmektedir.

  • Banka teminat mektuplarının kontrolü

Banka teminat mektupları kendi içinde farklı özellikler göstermektedir. Banka teminat mektuplarındaki en önemli farklılık, teminat mektubunun ilk yazılı talepte derhal ve gecikmeksizin ödeme garantisi taşıması veya sözleşmesel bir kusur öne sürüldüğünde ödeme garantisi taşımasıdır. Bu farklılık kendini genellikle İCC URDG 758’e tabii olan bir teminat mektubunda madde 15’in uygulanıp uygulanmaması üzerinden göstermektedir. İnşaat sektöründe çalışan müvekkillerimizin çalıştıkları pozisyona göre teminat mektubunun kapsamını daraltmaya veya genişletmeye çalışmaları önemlidir.

Bunların dışında bazı mektuplar kefalet, bazı mektuplarsa taahhütname şeklinde düzenlenebilir. Bu durumda mektupların kapsam ve içeriğinin kontrolü daha da önemli olacaktır.

  • Sigorta Poliçelerinin Kontrolü, bildirim ve geri ödemelerin takibi

Avukatlık Büromuz bir inşaat projesi için gerekli tüm sigorta poliçelerinin kapsam, garanti, istisna ve muafiyetlerinin kontrolü, önemli afetlerde bildirim ve geri ödemelerin takibinin yapılması konusunda deneyim sahibidir.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu, Türkiye, Cezayir ve Fas’ta birçok önemli projenin en geniş garantiler ve en uygun pirim oranlarıyla poliçelendirilmesinde çalışmış ve birçok büyük bedelli hasarın bildirim ve geri ödemelerini başarıyla tamamlamıştır.

KUZEY AFRİKA YATIRIM

Kuzey Afrika coğrafi yakınlığı ve yüksek büyüme rakamlarıyla Avukatlık Büromuzun hedef bölgelerindendir.

  • Fas Krallığı

Fas Krallığı serbest piyasa ekonomisi ve istikararıyla yabancı yatırımcıların gözde ülkelerindendir. Ülke yabancı yatırımcıları teşvik etmekte ve Fas’a gelmeleri için kolaylıklar sunmaktadır.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu olarak Fas’ta halen büyük ölçekli yatırımların hukuki takibini sürdürmekteyiz.

Edindiğimiz bilgi birikimiyle müvekkillerimizi en doğru yatırım planlamasını yapmaları, yabancı yatırımcılara sunulan teşvik ve kolaylıklardan azami ölçüde faydalanmaları konusunda hizmet vermekteyiz. Fas’ta 2015 yılından bu yana varlık göstermekte ve bu sırada tanıdığımız saygın, çalışkan ve dürüst avukatlarla çalışmaktayız.

Fas Krallığında verdiğimiz hizmetlerde prensip olarak her işi titizlikle bizzat takip etmekte avukatlık ofisimizde çalışan Fransızca ve Arapça bilen avukatlarımızla Fas’lı yerel avukatların verdiği hizmete destek olmaktayız.

Müvekkilerimize; ortaklık görüşmelerinde, başta bakanlıklar ve yatırım ajansıyla olmak üzere teşvik ve muafiyetler konusundaki görüşmelerinde, merkezi, bölgesel idarelerle olan görüşmelerinde, ortaklık sözleşmeleri yazımı ve müzakeresinde, şirket ana sözleşmeleri yazımı ve müzakeresinde, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

  • Cezayir Demoktratik Cumhuriyeti

Cezayir, Yalım Turan Avukatlık Bürosunun en tecrübeli olduğu ülkelerdendir.  İstanbul Ofisimizde Cezayir’li saygın meslektaşlarımız çalıştığı gibi Yalım Turan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı Avukat Yalım Turan da uzun yıllar Cezayir’de yaşamış bu sırada Cezayir’in gerek alt yapı gerek indüstriyel yatırım projelerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur. Takip ettiği yatırım projelerin bazıları özel şirketler arasındaki işbirlikleri bazılarıysa kamu özel sektör ortaklıklarıdır. Bu sebeple Cezayir’in hem konuyla ilgili yasal mevzuatını hem de işleyişi tecrübe etmiştir. Avukatlık Büromuz bu ülkedeki farklı şehirlerde farklı projelerde çalışmış bu şehirlerdeki melektaşlarıyla gerçek bir bağ kurmuş çok büyük bir deneyim biriktirmiştir.

Bu birikimimizle müvekkilerimize; ortaklık görüşmelerinde, başta yatırım ajansıyla olmak üzere teşvik ve muafiyetler konusundaki görüşmelerinde, merkezi, bölgesel idarelerle olan görüşmelerinde, ortaklık sözleşmeleri yazımı ve müzakeresinde, şirket ana sözleşmeleri yazımı ve müzakeresinde, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Avukatlık Büromuz müvekkileriyle her zaman doğrudan ve direk bir iletişim kurmayı ilke edinmiştir. Cezayir’de edindiğimiz tecrübeyle neyin ne şekilde olabileceği kadar neyin olamayacağını da öngörebilmekte ve müvekkilerimizi olası riskler konusunda uyararak çıkarlarını en üst düzeyde korumayı hedeflemekteyiz.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Yalım Turan Avukatlık Bürosu, anadil seviyesinde, Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de hizmet veren avukatlardan oluşmakta olduğundan, farklı ülkelerde yer alan tarafların kuracağı tüm ticari ilişkilerde hukuki destek

Özellikle Türkçe, Fransızca ve İngilizce sözleşme kontrolü, yazımı, müzakeresi, yönetimi hususunda hizmet vermektedir.

Başta yurtdışındaki alacakların tahsili olmak üzere her türlü dava kapsamında, özellikle Cezayir, Fas ve Fransa gibi Frankofon ülkelerdeki meslektaşlarımızla işbirliği yaparak, söz konusu işlemlerin takibini, kontrol ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

TAHKİM

Tahkim uyuşmazlıkların çözümünde giderek daha çok tercih edilen önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uluslararası tahkimde müvekkillerin haklarını azami ölçüde savunabilmek için avukatın tahkim tecrübesinin yanı sıra uyuşmazlık konusuna aşina olması, uyuşmazlığa uygulanacak yabancı ülke hukukuna ve hukuk dalına hakim olması ve tahkim diline anadil seviyesinde hakim olması gerekir.  Fikrimizce ‘’Tahkim Avukatı’’ nitelendirmesiyle avukatlık büroları tahkim usulü konusunda bilgi ve birikimi vurgulanmaktadır.  Bunun ötesinde özellikle uluslararası tahkimde her konuda uzman her konuda yetkin her dile hakim olmak mümkün değildir.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu bünyesinde Fransızca, İngilizce ve Arapça’yı anadil seviyesinde konuşan avukatlar barındırmaktadır. Kıdemli avukatlarımızın tamamı hukuk eğitimlerini yurtdışında tamamlamış ve yurtdışında çalışmışlardır. Bu bakımdan Fransız hukukunu, Cezayir hukukunu, Fas hukukunu en az Türk hukuku düzeyinde bilmektedirler. Bu ülkelerle süre gelen sıkı iş ilişkileri bulunmakta, dolayısıyla bu ülkeleri sıklıkla ziyaret etmekte, yerel hukuk konularında da bizzat kendileri veya o ülkedeki yerel ortaklarıyla çalışmaktadırlar. Bu sayede Avukatlık Büromuz, Tahkim yargılamasıyla ilgili ihtiyati talepler, exequatur, iptal talepleri gibi yerel mahkemeler önündeki başvurular kapsamında da hizmet sunabilmektedir. Fransa Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti ve Fas Krallığı ile olan sıkı ilişkilerimiz, müvekkilerimiz ve iş ortaklarımıza şeffaf ve adil bir şekilde yansıttığımız önemli bir masraf avantajı sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz, özellikle inşaat projelerine aşinalığını ve inşaat hukukundaki deneyimlerini Cezayir ve Fas hukuklarındaki bilgisiyle birleştirererek, birçok uluslararası tahkim davasını başarıyla yürütmüştür.

Gerek Tahkim gerek diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla sonuca ulaştırdığı ihtilaflarda, Avukatlık Meslek Kuralları’na sıkı sıkıya bağlı kalarak, aydınlatma, sadakat, sır saklama yükümlülüklerine ve müvekkilin taleplerine uygun şekilde hizmet vermekteyiz. Bu noktada belirtmek isteriz ki, Avukatlık Büromuzda dava dosyanızla sadece avukatlarımız ilgilenir. Bilindiği gibi, hukuki olarak sadece avukatların devlet erki karşısında sır saklama hakkı vardır. Avukatlık Büromuz aynı zamanda, sayın meslektaşlarına da, Frankofon ülkelerde ve Arapça konuşulan ülkelerde doğmuş ihtilafların çözümünde gerek ön hazırlık sürecinde, gerek tahkim yargılaması sırasında gizlilik esasına, meslek etiğine saygılı ve etkin bir destek sunmaktadır.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Yalım Turan Avukatlık Bürosu Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketleriyle uzun yıllardır çalışmakta olup, bu şirketlerin yürütmekte olduğu yurt içi ve yurt dışı inşaat projelerinin tamamında hukuki danışmanlık görevini üstlenmiştir. Birçok altyapı ve üst yapı projesinde, ihale aşamasından kati kabul aşamasına kadar tüm süreci takip etmiştir.

Bunun sonucunda, Yalım Turan Avukatlık Bürosu; ihale sözleşmeleri, zeyilnameler, konsorsiyum, adi ortaklık sözleşmeleri ile etüt bürosu, dış kontrol, yüklenicilik ve alt yüklenicilik sözleşmeleri dahil olmak üzere bir inşaat projesinde gerekli olan tüm sözleşmelerde deneyim sahibidir.

Tüm ticari işlemlerde gerek duyulabilecek banka teminat mektupları, kredi sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, kira sözleşmeleri gibi özel mevzuata tabi tüm sözleşmelerde hukuki destek vermektedir.

Ortaklık sözleşmesi, hisse devir sözleşmesi, hisse satın alma sözleşmesi, franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri de Yalım Turan Avukatlık Bürosu’nun uzmanlık alanına girmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Bir şirketin kuruluşundan sona ermesine kadar geçen tüm aşamalarda Yalım Turan Avukatlık Bürosu gerekli desteği vermektedir.

Kuruluş işlemleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi, yönetim kurulu iç yönergesi hazırlanması, sermaye arttırımı, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme, devralma, kısmi bölünme, şirketin tasfiyesi, feshi ve sona ermesi işlemlerinin tamamı avukatlarımızca takip edilmektedir.

Yalım Turan Avukatlık Bürosu aynı zamanda Türkiye’de ve yurtdışında irtibat ofisi, şube ve şirketlerin kurulmasında hukuki destek ermektedir.

İnşaat projeleri kapsamında sıklıkla başvurulan adi ortaklıkların kuruluşu, işleyişi ve sona erdirilmesi konusunda da önemli deneyim sahibidir.

KAMU İHALE HUKUKU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. raesent sed leo et dui rhoncus finibus vepulvinar nisl.